Chystáte se na velkou a složitou rekonstrukci, opravu, nástavbu, přístavbu, nebo vestavbu do podkroví ?

Nebo jen na drobné stavební úpravy vašeho rodinného domu ?

Máte problémy se stavební vlhkostí, zkuste sanaci s námi, historicky ověřenými tradičními metodami

 

Nic pro nás není problém, poradíme Vám a můžeme být s Vámi od přípravy po dokončení stavby

 

 • Aby jste získali povolení úřadů a mohli si najít kvalitního dodavatele stavby, vypracujeme vám potřebnou dokumentaci, bude-li třeba i s odbornými profesemi (autorizovanými projektanty nejen architektonicko stavební části, ale i statiky, zdravotechniky, vytápění, elektroinstalace, požární bezpečnosti a dalšími profesemi dle potřeby), rozsah a obsah vyžadovaný stavebním úřadem určuje závazně vyhláška č. 499/2006 sb, změněná vyhl. č. 62/2011 Sb. o dokumentaci staveb. Dokumentaci pro stavební řízení,pokud nebude vypracováván následně realizační projekt, je třeba zpracovat co nejpodrobněji, protože Vás určitě bude zajímat cena stavby a tak by i budoucí dodavatel měl co nepodrobněji vědět co bude dodávat. Předejde se tak v budoucnu sporům kolem víceprací a nemělo by docházet k nepříjemnému prodražování stavby a prodlužování termínu dokončení. Proto Vám také nabízíme to, co není dnes tak běžné - vypracovcání podrobného položkového rozpočtu podle aktuálních ceníků RTS, který Vám pomůže při porovnávání jednotlivých nabídek s reálnými průměrnými cenami na trhu. pokládáme to ze zkušeností z realizovaných staveb za důležité nejen při výběrovém řízení na dodavatele stavby, ale i při zajištění financování stavby (např. jednání s bankou o poskytnutí úvěru) a při proplácení faktur za dokončenépráce. Bude potom jen na Vás, jestli budete stavbu pouze z dálky sledovat, nebo se jí aktivně účastníte se svými přáteli a kamarády, či některé části přenecháte šikovným místním řemeslníkům z vašeho okolí. Podle našich zkušeností je ale obvykle jednodušší, snáze kontrolovatelné, tím i rychlejší a s podivem i ve výsledku levnější, zadat stavbu pouze jednomu kvalitnímu dodavateli tzv. na klíč. Nezapomeňte velmi pečlivě vše ošetřit dobře připravenou smlouvou.

 • Ušetříte náklady, máte - li starší dům ve slušném stavu a rozhodnete se ho opravit. Oprava,případně stavební úprava, je-li dobře promyšlená a podložená zaměřením současného stavu a potřebnými průuzkumy, bude totiž vždy levnější než zbourání domu a novostavba. Platí jednoduchá pravidla, že to co stojí již neplatíte a že "hrubá stavba" domu (zjednodušeně veškeré nosné konstrukce) představuje obvykle polovinu celkových nákladů. Vlastní oprava a s ní spojené stavební úpravy, nebývají obvykle tolik finančně náročné. Ušetříte nemalé peníze za bourací práce a odvoz materiálu na skládku. Navrhneme Vám v úzké spolupráci a debatách opravdu jen ty nejnutnější práce a nejlevnější možné technologie a materiály. Vždy se budeme snažit, aby Vaše představa, byla naším společným cílem. Cena naší práce se neváže na náklady stavby, ale pouze na její složitost a tím pádem na čas, který musíme na zhotovení dokumentace vynaložit.

 • Pohlídáme Vám přísným okem realizaci stavby. K tomu nabízíme celoživotní, téměř 40-ti leté zkušenosti v oblasti jak velkých a složitých rekonstrukcí, tak i drobných oprav a stavebních úprav. Nikdy jsme nepodlehli jakýmkoli vlivům, které by jen v mnáznacích mohli poškodit investora. Poradíme Vám jak postupovat co nejlevněji, kvalitně a efektivně a vyhnout se některým módním a často neprověřeným postupům, materiálům a technologiím. Budeme se snažit, pokud nám dáte důveru a prostor, aby nedocházelo k tomu, aby jste čerstvě dokončené části domu museli znovu, pro různé objevující se závady a nedostatky předělávat. Podmínkou je ale nejen výběr kvalitního a odpovědného dodavatele stavby, ale rovněž zcela na realizační firmě i projektantovi (na nás), nezávislého technického dozoru stavby, což pro lidi neznalé prostředí není vždy snadné splnit. Měl by to být praktik, s dlouhou praxí na stavbách, přirozenou autoritou, který by mohl být přítomen na stavbě nejlépe denně, nejlépe stále. Je třeba ale stále počítat s tím, žemohou vznikat různé problémy, nedorozumění, třenice, ne vždy umí řemeslníci číst výkresy a technické zprávy a ne vždy jim zcela porozumí, nebo je jim to dovoleno. Bylo tomu tak vždy, zcela zabránit tomu nikdo nedokáže dnes a určitě ani v budoucnu.

 • Oblíbeným slovem a to na všech typech staveb, jsou vícepráce - slovo mnoha významů. Téměř neznámým a zapomenutým méněpráce - slovo s mnohem méně významy. Jak se blíží konec stavby, na který se velmi těšíte, tak se někteří dodavatelé začnou snažit na Vás ještě na poslední chvíli co nejvíce vydělat. K tomu slouží ony vícepráce.

  Princip je ten, že se začnou vymýšlet a na stavebníkovi vnucovat různé změny materiálů a postupů navržených projektantem. Tyto změny nacení dodavatel za násobně vyšší ceny, než jsou ceny obvyklé. Zásadní roli hraje v této chvíli čas. Je třeba být přesvědčivý a jednat rychle. Dostat stavebníka pod časový tlak, dobře fuguje to, že se už nějakou dobu na stavbě vůbec nepracovalo. Po rychlém projednání je naopak třeba práceč co nejrychleji raalizovat. Není také až tak důležité, jestli s vícepracemi v tomto okamžiku stavebník souhlasí, nebo ne. Určitě ho rychlost provedení potěší, protože chce mít už stavbu co nejdříve hotovou. Následně je třeba dostat rychle zaplaceno a ještě rychleji pracovat na něčem jiném, nebo ze stavby zmizet (podle výšky finanční částky). Také je třeba se po celou dobu vyhnout možným protivným komentářům projektanta, nebo dozora stavby. Je třeba přesvědčit stavebníka, že není třeba, aby se k věci vyjádřili. Nnásledně po čase, až se situace uklidní a stavebník zjistí že udělal chybu, například si v klidu spočítá reálnou cenu, nebo vzniknou na stavbě nějaké problémy. Je už ale obvykle pozdě něco změnit.

  Špatné zkušenosti do budoucna již nejsou obvykle k ničemu, stavebník s hypotékou na zádech je jistě v nejbližších dvaceti letech nevyužije. A spokojený dodavatel se přesune v klidu na další stavbu, aby své triky do nekonečna opakoval. Pro nás z toho plyne jediné poučení, projekty je třeba dělat do největších podrobnosti i za cenu, že na nich příliš nevyděláme, ale vyhneme se dohadování na stavbě, což stojí za to. Pravdou je, že u rekonstrukcí a oprav domů se ovšem určitým odůvodněným vícepracem nevyhneme (např. po kompletním rozkrytí záklopu dřevěného stropu zjistíme, že jeden z támů je poškozen dřevokaznými škůdci a jeho část bude třeba vyměnit), ale je třeba travat na tom, aby dodavatel cenu prací pečlivě zdůvodnil a ta odpovídala obvyklé ceně podle aktuálního ceníku stavebních prací.

   

  Obvykle postupujeme následovně:

   

  • Základním podkladem pro veškerou naší práci je kvalitní digitální zaměření současného stavu. Pokud ho máte k dispozici, tak si ho s Vaším dovolením zapůjčíme a na místě překontrolujeme, případně doplníme. Pokud ne, není pro nás problém dům kompletně zaměřit

  • Velmi důležité jsou také cílené stavební průzkumy odhalující slabá místa stavby, na které bude třeba soustředit pozornost při další práci (např. statické poruchy, nasycení stavebních konstrukcí vlhkostí (včetně stanovení obsahu vodorozpustných solí), poškození dřevokaznými škůdci, přítomnost škodlivých a zdraví nebezpečných látek - asbest, radon, gama záření některých zabudovaných stavebních materiálů, zdraví ohrožující dřevoimpregnační materiály a pod.). Průzkumy provádíme sami, nebo zadáváme externím spolupracovníkům a laboratořím. Jsme schopni zařídit, pokud to bude třeba i vysoce odborné průzkumy, např. stavebně historický, restaurátorský, dendrologický nebo dendrochronologický, existence a intenzity bludných proudů, laboratorní vyšetření a rozbory odebraných vzorků stavebních materiálů a pod. Průzkumy jsou vždy zakončeny návrhy možných způsobů sanace.

  • V dalším kroku se Vás budeme ptát, co vše od svého nového domu očekáváte a připravíme Vám "rychlé ruční skici" různých variant stavebně dispozičních úprav, případně jejich kombinací. V nich označíme barevně nároky na stavební úpravy domu (bourací práce - nové konstrukce) a zakreslíme schematické vnitřní vybavení jednotlivých prostor pro představu základních prostorových nároků, potřeb a vztahů

  • Následuje důležitá fáze společné debaty o přednostech a případných nevýhodách jednotlivých variant. Jakmile najdeme společnou cestu k cíli, potvrdíme si vzájemnými podpisy výslednou verzi a můžeme se pustit do "ostré fáze" projektu, s touto verzí jako jedením ze základních podkladů

  • Začíná hlavní fáze naší spolupráce - vypracování projektu pro stavební, případně i územní řízení, se všemi potřebnými odbornými profesemi tak, aby bylo možné dokumentaci v předepsaném provedení předat na stavební úřad a po vyřízení formalit co nejrychleji realizovat. Rozsah a obsah projektové dokumentace určuje ve většině případů - pokud se jedná o dokumentaci předkládanou stavebnímu úřadu, závazně nová vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl.č. 62/2013 Sb s účinností od 29.3.2013. V ostatních případech bude rozsah naší práce podstatně jednodušší. V průběhu práce na projektu budeme s Vámi vše průběžně konzultovat. Odborné profese - specialisty (pokud budou třeba) najímáme výhradně jako externí odborníky, kteří mají nejvhodnější předpoklady pro úspěšné řešení konkrétního zadání. Tým případných spolupracovníků je proto vždy sestavován individuálně podle potřeb každé stavby

  • Pravděpodobně budete potřebovat i podrobný "slepý" rozpočet (výkaz výměr) pro výběr stavební firmy. S ním souvisí "srovnávací" rozpočet, sloužící čistě pro Vaší potřebu, k porovnání jednotkových cen jednotlivých nabídek, použitých přirážek, vedlejších nákladů a zejména výsledné nabídkové ceny. Vypracování rozpočtů je nad rámec výše citované vyhlášky a k územnímu a stavebnímu řízení se proto nepřikládá. Naše projekty jsou zpracovány do takových podrobností, že oba rozpočty Vám můžeme zodpovědně zpracovat již ve fázi dokumentace ke stavebnímu řízení. To není ve standardní projektové praxi obvyklé. Zdánlivě si tím komplikujeme práci a zvedáme cenu oproti konkurenci, ale nám i našim klientům se toto rozšíření projektu osvědčilo a vede ke značnému snížení rizika následných navyšování cen na stavbě.

  • Dodržujeme zásadně a velmi důsledně pravidlo nezávislosti na jakékoli stavební dodavatelské firmě. V žádném případě nebereme od nikoho jakékoli provize. To však znamená, že s výběrem zhotovitele stavby Vám nepomůžeme, neodmítneme ale anonymní hodnocení zájemců o zakázku při výběrovém řízení

  • Při vlastní stavbě můžeme, pokud si to budete přát, kontrolovat práci zhotovitele výkonem autorského dozoru. Jedná se o kontrolu zda dodavatel postupuje v souladu s projektem a také o projednání a odsouhlasení oprávněnosti případných změn, nebo vypracování potřebné další dokumentace pro realizaci důležitých konstrukcí a části stavby (výkresy tvaru monolitických konstrukcí, armatur žlb. konstrukcí, atypických částí stavby, detailních popisů postupu prací a také průběžné provádění fotodokumentace provedených prací před jejich zakrytím (např. rozvody instalací ve stěnách a podahách).

   

   

  Stanovili jsme si určité priority, kterými se řídíme a nechceme se jich vzdát:

   

  • Zachování významných a kvalitních hodnot původní stavby, v každém domě se jich dá najít překvapivě mnoho. Hluboce a s pokorou si vážíme těch, kdo domy před námi vymýšleli, stavěli a v nich bydleli. Chceme přispět k tomu aby si to uvědomili i jejich dnešní vlastníci. Pokud to bude možné, budeme tyto hodnoty hledat a zaznamenávat, na ně ve své práci navazovat, hovořit o nich, pokoušet se o jejich obnovu jsou-li narušeny novějšími přestavbami, snažit se pochopit záměr původních tvůrců a dále ho rozvíjet. K tomu využijeme jak tradičních stavebních postupů a materiálů (často již běžně nepoužívaných, ale obvykle prostých a jednoduchých). To ale neznamená, že odmítáme přednost dnešních dříve neznámých výrobků, materiálů a technologií. Abychom to vše mohli sdělit našim klientům a realizačním firmám, snažíme se zabývat v projektu celkem i každým důležitým detailem, pokud to pomůže k revitalizaci a záchraně hodnot minulosti a obohacení současnosti.

  • Před úsporami energií na vytápění má vždy přednost kvalitní, příjemné a zdraví prospěšné vnitřní prostředí a klima. Vnitřní vzduch budov obsahuje mnoho škodlivin, vznikajících pobytem osob, provozem různých zařízení i vlastní stavbou a jejím okolím. Proto důsledně dbáme na jejich odstranění, zejména v pobytových částech domů, užívaných k bydlení, výchově dětí, práci, zábavě a odpočinku. Více o hygienických požadavcích na vnitřní prostředí staveb například na http://www.sstp.sk/Hygienicke%20pozadavky%20na%20vnitrni%20prostredi%20staveb.htm . I zde je možné se použit z minulosti, nenechat se odradit od přirozených, historicky ověřených ventilačních systémy i za cenu určitých ztrát tepla. Je třeba zásadně odmítat instalace vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla, zejména v domech k bydlení, které js zdrojem dalších potencionálních škodlivin pro vnitřní prostředí a nemohou v žádném případě zaručit zdravé vnitřní prostředí. Ne každý obyvatel tohoto domu s téměř nulovou spotřebou tepla, má ve svém domě současně s rekuperační jednotkou instalován i náhradní zdroj elektrické energie pro její pohon, bybavený automatickým startem v případě výpadku. Pokud k němu dojde v nočních hodinách, koncentrace CO2 může rychle stoupnout nad přípustnou hranici a vaše ložnice se může stát místem doslova vašeho posledního odpočinku.

  • Volme s rozvahou výrobky a materiály použité pro stavbu domu. Internet nás zaplavuje informacemi, které je třeba s velkým rozmyslem třídit a zdaleka ne všechny pokládat za důvěryhodné. Je zde mnoho slepých i zrádných uliček, ať z nevědomosti, nebo ze zlého úmyslu. Je třeba např. velmi pečlivě zvážit, zda ve starém domě měnit dvojitá okna bez těsnění (kterými tzv. táhne), za moderní zcela vzduchotěsná okna, např. z europrofilů, nebo z plastu. Nebo se pokusit tato okna opravit, případně vyměnit za nová opět dvojitá, mírně modifikovaná (částečně těsnění, na vnějších křídlech s dvojskly, na jižní straně s anti-sol povlakem a zatepleným deštění). Je překvapivé, že takováto okna mají srovnatelné tepelně technické vlastnosti a mnohem lepší užitné vlastnosti (např. téměř zcela odpadá riziko dnes běžné kondenzace vlhkosti a vnitřního růstu plísní v okenních nikách). Je třeba také pečlivě zvážit, jestli stavět dům z paronepropustných, dnes tak populárních betonových tvárnic, nebo ze dřeva se vzduchnepropustným pláštěm, nebo raději z cihel které dokáží optimálně vyrovnávat vnitřní vlhkost vzduchu a jejichž akumulační schopnost tepla (důležitá pro tepelnou stabilitu místností), je cca 35x větší, než v případě dřeva a téměř trojnásobná při porovnání s betonem dnešních tzv. moderních staveb.

  • Součástí každé větší opravy související se sanací vlhkosti, bylo mělo být alespoň částečné vnější zateplení obvodového pláště. Důvodem není v tomto případě oficiálné proklamované snížení potřeby tepla na vytápění, snížení produkce CO2, či možnost využití podpory z nějakého dotačního programu, ale zejména jde o to, že vnějším zateplením se úspěšně řeší vlhkostní problémy zdiva. O tom se příliš nemluví, všem se to zdá nedůležité - možná jakýsi "vedlejší efekt". Je to ale trochu jinak - jde o Vaše zdraví. Správně navržené zateplení totiž zvyšuje vnitřní povrchovou teplotu konstrukcí, snižuje (např. ve spojení s výše zmíněnými okny) kondenzaci na chladném povrchu stěn v zimním období a tím omezuje růst plísní, jejichž spóry jsou významným patogenem a které nelze dlouhodobě odstranit jiným způsobem. Důležitým efektem je, že se po i relatuivně tenkém vnějším zateplení zóna kondenzace významně přemisťuje k vnějšímu povrchu a vlhkost se zde může mnohem více odpařovat. Je třeba však být velmi obezřetní, pokud Vám bude někdo nabízet zateplení z vnitřní strany obvodových stěn. Fyzikální zákony jsou nekompromisní, směr transportu vlhkosti směřuje obráceně - t.j. k vntřnímu povrchu zdiva, což je velmi nežádoucí.

  • Při sanaci stavební vlhkosti vždy hraje základní roli využívání historicky ověřeného principu přirozeného proudění vzduchu , ve vytvořených distančních dutinách. Řada středověkých domů s tímto funkčním systémem se zachovala do dnešní doby (např. klášter v Plasích). Doplňkovými metodami jsou obvykle tzv. omítky regulující vlhkost a již zmíněné vnější zateplení obvodového pláště. V každém případě je ale třeba rovněž dbát na mírné přirozené a trvalé větrání vnitřních prostor (i za cenu větších tepelných ztrát v zimním ovdobí), a také na použití vhodných materiálů a povrchových úprav. Je třeba se zajímat také o případnou potřebu dodatečného odvodnění podloží a okolí domu v případě změněných okolních podmínek. Sanačním opatřením by vždy předcházet podrobné měření teplot a vlhkosti, případně rozšířené o laboratorní rozbor salinity odebraných vzorků zdiva a omítek. Teprve poté následují podrobné tepelné a vlhkostní výpočty a vypracování projektu.

  • Životnost celé stavby ovlivňují nejen použité materiály a postupy, ale i péče o údržbu stavby. Ověřte si co nejdříve rozborem vody její vlastnosti, nejen z hlediska platných hygienických předpisů, ale i z hlediska její celkové tvrdosti (suma vápník a hořčík). Jde o to, aby vám nezarůstaly trubky a armatury, topné hady v boilerech a tělesa v pračkách (u nás ve středočeském kraji celkem běžný jev). Pokud jsou hodnoty tvrdosti střední až zvýšené, velmi doporučujeme instalovat na přívodní vodovodní potrubí do domu elektromagnetický odstraňovač vodního kamene. Jeho účinky (nejen na stavbu ale i provoz a životnost různých domácích zařízení, i na již usazený vodní kámen a různé kožní problémy způsobované tvrdou vodou), jsou na základě vlastních měření a testování až překvapivě pozitivní a rychlé. Z hlediska nákladů na pořízení a provoz, podle našich zkoušek, jednoznačně vítězí nad různými chemickými úpravnami vody i přísadami do praček proti vodnímu kameni typu Calgon a pod. Nedejte se zmást negativními stanovisky různých "odborníků", že tato zařízení nejsou vhodná pro úpravu pitné vody. Není k tomu žádný důvod ani neexistují důkazy o škodlivosti magnetické úpravy vody pro lidský organizmus. Výrazný účinek poznáte po několika dnech na čistotě nádobí z Vaší myčky.

   

  Odmítáme různá módní, často extrémní, nebo dlouhodbě neověřená řešení, s nepromyšlenými souvislostmi - například:

   

  • Projektování domů v pasivním energetickém režimu, charakteristické téměř nulovou potřebou tepla, což může být pro řadu lidí zajímavé, ale nic není zadarmo. Nejedná se ani tak o zvýšené stavební náklady, ale opět o ohrožení zdraví obyvatel domu. Pro nás je zcela nepřijatelná nutnost použití vzduchotechniky s rekuperací, bez které se tyto domy neobejdou, protože řeší zásadní tepelné ztráty způsobené větáním. Zde nám vadí uměle přidělovaný přísun tzv. "čerstvého" vzduchu" do domu s množstvím podle předem stanoveným podle jakýchsi tabulek, nebo výpočtů podle počtu jeho obyvatel. Odmitáme domy s přísně kontrolovaným vzduchotěsným pláštěm a často neotvíravými okny, kterými nelze větrat když máte pocit, že vzduchu není dost. Když Vám přijede návštěva, se kterou projektant domu při návrhu co největších úspor energie nemohl počítat, zařízení není na to není navrženo a vzduchu je málo. Málokdo si uvědomuje jak paradoxní situace může nastat v zimě se vstupními dveřmi, které za velkého mrazu zapomenete za sebou na chvíli zavřít. Důsledkem je průvan, rychlý pokles vnitřní teploty domu s malou akumulací a dlouhé čekání než Vám málo výkoný zdroj dům opět zahřeje.

   Zastáváme názor, že před úsporami energií na provoz domu, musí mít vždy přednost kvalitní, příjemné a zdraví prospěšné vnitřní prostředí. Odmítáme připravovat pro sebe i pro naše klienty, bydlení v novém, ale už od počátku "nemocném" domě (podle všeobecně známého termínu Sick Building Syndrome - SBS, vyskytujícího se právě u domů větraných pouze uměle vzduchotechnikou - viz http://www.asb-portal.cz/tzb/vetrani-a-klimatizace/stavby-mohou-byt-znehodnoceny-syndromem-nemocnych-budov-1217.htm

   Domů, ve kterých nelze vyloučit ani množení smrtelně nebezpečných bakterií (např. Legionalla pneumophila http://www.wikiskripta.eu/index.php/Legionelóza), jež byly prokázány ve vzduchotechnickém, prakticky zevnitř nečistitelném potrubí. (tyto bakterie se ale mohou množit a šířit nejen vzduchotechnikou, ale také málo teplou užitkovou vodou, kterou máte k dispozici z dnešních tak oblíbených úsporných nízkoteplotních kotlů, málokdy umožňující občasné předepsané sanitární zvýšení teploty ořívané vody z hygienických důvodů). Nejde jen o zdraví nebezpečné bakterie.

   Jedna věc je ještě závažnější, je to nebezpečná koncentrace CO2. Na to jak k ní může dojít upozornil v jednom svém odborném článku šéfredaktor časopisu Stavebnictví a interiér, RNDr.Jiří Hejhálek. Jde o to, že ne každý obyvatel domu s téměř nulovou spotřebou tepla, má v něm současně s rekuperační jednotkou instalován i náhradní zdroj elektrické energie pro její pohon, vybavený automatickým startem v případě výpadku elektřiny. Pokud k němu dojde, např. v nočních hodinách, koncentrace vydechovaného CO2 může např.v ložnicích domu rychle stoupnout nad přípustnou hranici a tyto ložnice se mohou stát doslova místem vašeho posledního odpočinku.

   Tyto problémy jsou dlouhodobě známé, ale téměř se o nich nemluví, ani nepíše, i když mohou způsobovat lidem vážné zdravotní problémy, nebo je ohrožovat na životě. Je až s podivem, že téměř nikdo tyto věci neřeší a s nimi také skoro nikdo nezabývá. Možná je to tím, že jdou proti dnešnímu módnímu a byrokraty z EU prosazovanému proudu výstavby nových domů (a v budoucnu to vypadá, že povině i rekonstrukcí) v onom děsivém pojmu "pasivní režim". Vnitřní vzduch všech budov, ve kterých se pohybují, nebo v nich pobývají lidé, ale obsahuje ještě mnoho dalších škodlivin, vznikajících metabolismem lidí, úklidovými a kosmetickými přípravky, provozem různých zařízení, materiály použitými na stavbu a její vybavení. Přichází i z jejího okolí (např. radon). Proto musíme důsledně dbát na nosažení jejich co nejnižších hodnot, zejména v pobytových částech domů, užívaných k bydlení, výchově dětí, práci, zábavě a odpočinku. Více o hygienických požadavcích na vnitřní prostředí staveb například na http://www.sstp.sk/Hygienicke%20pozadavky%20na%20vnitrni%20prostredi%20staveb.htm . I zde je možné se poučit z minulosti a nenechat se nikým odradit od přirozených, historicky ověřených ventilačních prvků (např. netěsná okna), nebo používáním sanačních systémů a bázi přirozeně proudícího vzduchu, i za cenu určitých ztrát tepla a nákladů na jejich pořízení a údržbu.

  • Hydroizolace vlhkého zdiva starého domu drahými a nespolehlivými chemickými injektážními clonami. Veřejnost o tom téměř neví, ale pro injektážní chemické clony jsou stále běžně používané drahé hydrokřemičité gely, které ve zdivu po jednom extrémně suchém roce vyschnou, degradují, ztratí hydroizoleční schopnost a zdivo je opět vlhké (i v mé minulé projektové praxi v SÚRPMO se tyto případy vyskytovaly). Nebo se injektáž provádí v celkem běžném zdivu obsahujícím dutiny, nabo zásypy kamenem, nebo sutí, které se injektážním prostředkem naplní a ta postupně i dlouhou dobu ze zdiva prosakuje zpět, nebo je v hmotě zdiva přerušena kontinuita. Při enormních nákladech na spotřebovanou směs tak izolace neplní zamýšlený účel. Paradoxem je, že existenci těchto dutin, nebo nehomogenit nelze před započetím prací téměř žádnými technickými metodami zjistit, nebo jí předvídat a je přitom v historickém zdivu celkem běžná, protože takévé zdivo sestávající např. z obezdívky s vnitřním zásypem, nebo vzduchovými dutinami, bylo výrazně levnější. Jedinou vyjímkou kdy je chemické injektážní clony podmíněně možné použít jako ryze pomocnou a doplňkovou metodu, jsou situace, kdy z nějakých důvodů např. není možné bourat podlahy, provádět výkopy podél zdiva, nebo dům nemá žádné základy. Není tak možné vytvořit pod podlahou, nebo podél základů větranou sanační dutinu s proudícím vzduchem a z nějakých důvodů nelze použít ani jiné sanační metody. Příkladem je např. prokazatelně dlouhodobě velmi vlhkého nadzemního kompaktní zdivo z klasických plných cihel, kde vlhkost přetrvává velmi dlouhou dobu a není prokazatelně způsobena tlakovou vodou.

  • Hydroizolace zdiva přezdíváním, podřezáváním, zarážením, nebo zatlačováním plechů, nebo plastových desek, které mají hydroizolaci nahradit, často staticky poškozují nosné konstrukce. Základním problémem této metody je téměř technicky neřešitelné potřebné napojení této izolace na další navazující hydroizolační systémy (např. v podlahách), nebo na svislých stěnách. Tato metoda je opět prakticky nerealizovatelná ve smíšeném, nebo kamenném zdivu(např. žula, buližník, čedič a pod.), zvláště, je i zděno na drobný kámen (tzv. sbíraný na poli) na hliněnou maltu, nebo se jedná o zdivo s dutinami, nebo zásypy.

  • Sanace vlhkého zdiva pomocí aktivní elektroosmózy, zejména v městské zástavbě , kde chybějící, nebo nefunkční hydroizolaci nahrazuje elekto zařízení, měnící polaritu uvnitř vlhkých konstrukcí pomocí zdroje stejnosměrného proudu nízkého napětí, přiváděného do zabudovaných elektrod. Již jsem se setkal s doporučením aplikace této metody u jednoho z pražských obytných domů, nacházejícího se nad trasou metra a v situaci, kdy se v okolí domu navíc nacházejí silnoproudé kabely městských elektrorozvodů. V této lokalitě se totiž vyskytují intenzivní tzv. bludné proudy, dosahujcí velmi vysokých hodnot, které účinky tohoto systému zcela eliminují

  • Velmi oblíbené, v poslední době často doporučované na internetu i některými stavebními firmami a ve skutečnosti naprosto nefunkční tzv. vysoušení základů a vnějších stěn suterénů domů pomocí výkopů, přikládání nízkých nopových fólí (tzv. nopovek) na zdivo, s následným zasypáním výkopu štěrkem. Tím vznikne mezi zdivem a štěrkem malá, ze všech stran v podstatě otevřená distanční mezera, do které stéká horem dešťová voda tekoucí při přívalovém dešti po fasádě (většinou chybí horní vodotěsná krycí lišta), nebo stékající voda po terénu do štěrkového zásypu, (ten se zaplňuje vodou a voda vtéká do mezery vytvořené nopovou fólií spodem, nebo bokem, případně nedotěsnitelnými spoji na přesazích fólie v ploše). Drenáž dna většinou chybí, nebo je nefunkční, voda proto nemá kam odtékat a vsakuje se intenzivně do podzemního zdiva.Vzduch, který má v tomto systému zdivo údajně vysušet prouděním v mezeře vytvořené nopy a zdivem, nebo ve vrstvě štěrkového zásypu, proudit nemůže, protože to odporuje fyzikálním zákonům. Výsledkem tohoto opatření je pouze výrazné zvýšení vlhkosti zdiva, voda často začíná posléze přímo vtékat do přilehlých suterénu, nebo sklepů. Není zde totiž splněno základní pravidlo, že proudění vzduchu v dutinách a jeho využití pro vysoušení, je možné zajistit pouze správně navrženým přívodem a odvodem vzduchu a dostatečnou dimenzí prostoru pro jeho pohyb. Paradoxem všeho je, že i solidní výrobci, nebo prodejci nopových fólií upozorňují na to, že tyto fólie jsou vhodné pouze k ochraně klasických bitumenových, nebo fóliových (PVC) hydroizolací před poškozením a nikoli k vytváření této hydroizolace.

  • V poslední době velmi oblíbená a často používaná tzv. sanační metoda pomocí "větrané štěrkové vrstvy pod novou podlahou". Jedná se obvykle o výkop stávající podlahy na terénu a následný zásyp štěrkem, do kterého je po obvodě vložena perforovaná drenážní plastová hadice. Je to jakási variace na předchozí téma, převrácená do vodorovné polohy, ale místo nopové fólie je pod betonovou mazaninou položena většinou klasická bitumenová hydroizolace. Ta je po dokončení díla doslova pohromou pro k podlaze přilehlé původní neizolované zdivo, neboť vlhkost do do něj přetlakem vodních par přímo zatlačována. Stavební firmy i někteří projektanti se opět mylně domnívají, že ve volně sypaném štěrku pod podlahou může sám od sebe proudit vzduch, který se podle jejich představ vlhkostí nasytí a je následně odveden onou obvodovou perforovanou trubkou otvorem vyústěným na fasádu, na opačné straně někdy i do komína, nebo v horším případě do šachty kanalizace, která je poblíž po ruce (viděl jsem na vlastní oči). Ve skutečnosti žádný vzduch ve štěrku, ani v trubce a zejména v jejím perforování řídkými milimetrovými otvory vůbec neproudí, protože to odporuje fyzikálním zákonům. V některých případech dochází naopak i k velmi nepříjemnému ochlazování podlahy v kritickém místě pro kondenzaci vlhkosti po obvodě stěn tím, že vnější vzduch proudí plastovou trubkou, odebírá si teplo z betonové mazaniny a odchází komínem Výsledkem této úpravy je výrazné zvýšení vlhkosti k podlaze přilehlého zdiva a omítek, jak nám ukázala na stavbách provedená měření po dokončení těchto tzv. sanačních podlah.

  • Tepelné Izolace podkroví ze stříkané tuhé polyuretanové (PUR) pěny, aplikované nástřikem zevnitř mezi krokve. Tento údajně levný, účinný způsob kvalitního zateplení podkroví je nabízen často firmami, které v 90-tých letech minulého století prováděly zateplení a současně opravu hydroizolací nástřiky PUR pěny na plochých střechách panelových budov. Tehdy to byl poměrně populární způsob jak plochou střechu zateplit a současně se od něj očekávalo vyřešení častých problémů se zatékáním dožilými, nebo špatně provedenými střešními plášti. Realita byla ale jiná. Po krátké době začaly velké problémy proto, že se paronepropustně, ale nikoli vodotěsně, uzavřela voda, která již v konstrukci střechy byla, pěna se smršťovala a do konstrukce opět zatékalo. Proto se od této metody rychle upustilo. Realizační firmy tak dnes nemají pro drahou technologii žádné rozumné využití. Navíc se zjistilo, že PUR pěna na slunci rychle degraduje, takže je pro stavebnictví téměř nevyužitelná (viz degradace pěny ve spárách osazovaných oken) . Nabídka aplikace nástřikem zevnitř na dřevěné krovy (kde by tzv. nebyla vystavena přímému působení ÚV záření, je však zcela nevhodná. Může způsobovat ještě větší problémy s vlhkostí, než v případě plochých střech. Paronepropustná pěna zůstane po aplikaci v přímém kontaktu s dřevěnými nosnými prvky krovu na ně nalepena, nalepena je i na střešní krytinu! V důsledku ve dřevu uzavřené vlhkosti (která se ještě může zvyšovat zatékáním poškozenou krytinou) a zvýšené teploty, jsou vytvořeny ideální podmínky k aktivaci spór dřevokazných hub, přítomných prakticky ve všech krovových konstrukcích. Za normálních podmínek větraného půdního prostoru, nabo odvětrávané skladby zateplené střechy, je tato možnost výrazně omezena. Aktivní houby a plísně dřevěné prvky konstrukci krovů uzavřenéh v paroneprtopustném nástřiku PUR pěny, v krátké době bezpečně zcela zničí. Pěnou přilepené tašky není možné vyměňovat, pokud je sluncem rozpálená krytina neosvobodí degradací pěny zvýšenou teplotou. Aktuálním příkladem tlaku dodavatelů na stavebníky je odkaz na jednu z aplikačních firem, která svojí metodu propagovala i v odborném časopise Stavebnictví a interiér č. 7/2013.

  • Zateplení stávajících budov z vnitřní strany obvodových stěn, materiály na bázi měkkých dřevěných vláken . Jedná se podle našeho názoru o nevhodnou, navíc poměrně nákladnou metodu, při které dochází i při použití deklarované stěrkové parobrzdy pod vnitřní omítkou k hromadění vlhkosti v izolačním materiálu. Zde vidíme i u relativně suchého zdiva riziko nebezpečí postupného zhoršování tepelně technických vlastostí izolace v důsledku jejího postupného navlhání (roční bilance odpařené vody je záporná). Obáváme se i možnosti růstu dřevokazných hub a patogenních plísní uvnitř izolace i možnch budoucích tvarových změn navlhlého materiálu v důsledku bobtnání organické hmoty. Toto riziko prokazují i naše tepelně technické a vlhkostní výpočty i když výrobce na svých internetových stránkách tvrdí opak.

 • Některé naše realizované projekty

   

  • Petrovice u Sedlčan - obnova historického náměstí. Pro MÚ Petrovice - 1990

  • Klášter v Plasích,- konvent - zimní refektář, rekonstrukce a sanace vlhkosti přirozenými metodami pomocí proudícího vzduchu. Pro NPÚ Plzeň - 1992

  • Praha 9 - Dolní Počernice - rekonstrukce vysoce hodnotné secesní vily, včetně sanace vlhkosti obvodového zdiva a omítek, spojená se speciálním statickým zabezpečením - sanací nesoudržného zdiva litého z nesoudržného škvárobetonu. Pro soukromého investora - 1993

  • Praha 9 - Dolní Počernice - novostavba bytového domu se čtyřmi byty, s fasádou, s dekorem vytvořeným jako replika v secesním stylu. Pro soukromého investora - 1995

  • MPR Levoča - komplexní rekonstrukce téměř dochovaného renesančního měšťanského domu na nám. Majstra Pavla 55, na hotel Garni, původně akce bývalého zaměstnavatele SURPMO. Pro Krajské stredisko pamiatkovej starostlivosti Spišská Nová ves - projekty 1993, realizace 1997

  • Karlovy Vary - Divadlo Vítězslava Nezvala - spolupráce na komplexním posouzení stavu budovy a inventarizaci hodnotných řemeslnných prvků (okna, dveře, kování a povrchy podlah). Pro MÚ Karlovy Vary - dokončeno 1994

  • Karlovy Vary - Lázně I. (bývalé Císařské lázně) - spolupráce na komplexním posouzení stavu budovy a inventarizaci hodnotných řemeslnných prvků (okna, dveře, kování a povrchy podlah). Pro MÚ Karlovy Vary - dokončeno 1993

  • MPR Levoča - Komplexní rekonstrukce městského divadla na náměstí Majstra Pavla 54. Pro Krajské stredisko pamiatkovej starostlivosti Spišská Nová ves - projekty 1993, realizace 1999

  • NKP Pražský Hrad - Královský letohrádek - opatření k záchraně historického krovu a střechy, speciální statické zajištění a zateplení stropu nad vstupní halou letohrádku, obnova původních benátských žaluzií na ochozu 1. patra pro ochranu interiérů. Pro Správu Pražského Hradu - 1995

  • Praha 9 - Divadlo pod Palmovkou, komplexní rekonstrukce hlediště, včetně řešení interiérů a prostorové akustiky hlediště, spolupráce při realizaci restaurátorských a uměleckořemeslných prací (štuková výzdoba, svítidla, barevné řešení). Instalování nové "tiché" vzduchotechniky. Pro ředitelství Divadla pod Palmovkou - 1995 (realizováno, částečně zničeno při povodni v srpnu 2002)

  • Praha 1- Malá Strana - Úřad vlády ČR (bývalá Strakova akademie), komplexní průzkum a revize dokumentace současného stavu (spoluráce při počítačovém zpracování dat Ing. arch. Ivo Bílý), dílčí projekty stavebních úprav a interiérů - zasedacích místností vlády ČR, stavební úpravy v úseku premiéra vlády, zřízení jídelny a bufetu pro zaměstnance Úřadu, včetně technologického zázemí pro přípravu jídel, spolupráce při restaurování a znovu osazení pamětní desky ve vstupní hale Úřadu, při 100 - výročí Strakovy akademie, návrhy na nové umístění státních vlajek na budově. Pro Úřad Vlády ČR - realizace 1996 - 1997

  • Úřad vlády ČR - Kramářova vila, revize současného stavu s archivní rešerší stavební dokumentace,, spolupráce na komplexním posouzení stavebního stavu a inventarizaci hodnotných řemeslnných prvků (okna, dveře, kování a povrchy podlah), se zhotovením kopií dostupné archivní dokumentace, jejíž originály byly poškozeny, nebo zničeny při povodni v srpnu 2002. Pro Úřad Vlády ČR - 1997

  • NKP Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž, sanace vlhkosti a obnova vnějších plášťů fasád budovy zámku, včetně nádvoří, plášťů vstupní budovy do Květné zahrady a Rotundy v Květné zahradě. Pro ředitelství Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, 1995 - 1998

  • Kutná Hora - bývalá Jezuitská kolej, průzkumné práce a inventarizace - spolupráce při komplexním posouzení stavu budovy a inventarizaci původních řemeslnných prvků (okna, dveře, podlahy a štukové prvky). Dokumentace sloužila jako podklad pro následný projekt rekonstrukce (spoluráce při počítačovém zpracování dat Ing. arch. Ivo Bílý). Pro MÚ Kutná Hora - 1998

  • Praha 3 - Vinohrady, Kolínská ul. - půdní vestavba dvoupodlažních reprezentačních kanceláří, včetně přístavby osobního výtahu k dvorní fasádě. Zaměření současného stavu, dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby. Pro soukromého investora - 1998

  • Kroměříž, NKP Arcibiskupský zámek a zahrady - zámecká galerie, rekonstrukce historických prostor a interiérů s reinstalací galerijní expozice ( scénář expozice prof. Togner - Univerzita Olomouc, osvětlení exponátů Ing. Vladimír Neumann). Pro ředitelství Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž - 1999

  • Praha 1 - Malá Strana, NKP Senát Parlamentu ČR - Kolovratský a Malý Fürstenberský palác, spolupráce při komplexním posouzení stavu objektů a inventarizaci řemeslnných prvků před rekonstrukcí (okna, dveře, kamenné a štukové prvky). Spoluráce při počítačovém zpracování dat Ing. arch. Ivo Bílý. Pro Kancelář Senátu PČR - 2000

  • Rešerše archivní historické dokumentace, fotogragií, odborné literatury a dalších dokladů o dobové manufakturní výrobě štukových dekoračních prvků z konce 19. a začátku 20. století. Zpracování obsahu archivů NPÚ - centrální pracoviště, VŠUP, UMPRUM, Archiv architektury v objektu Invalidovna. Součástí prací bylo zhotovení digitálních kopií získaných dokumentů, jejich utřídění a opatření doprovodnými texty a komentářem. Rešerše sloužila jako příprava pro vydání odborné publikace s názvem Manufakturní výroba štukového dekoru domů v Praze 19. a 20. století. Vypracováno ve spoluráci s historikem umění ing. arch. Františkem Kašičkou. Originály dokumentů archivu architektury byly poškozeny, nebo zničeny při povodni v srpnu 2002. Pro soukromého investora, 2000 - 2001

  • Praha 1 - Malá Strana kostel Panny Marie Vítězné Pražského Jezulátka, s Klášterem řádu Bosích Karmelitánů, architektonické digitální zaměření současného stavu všech budov areálu, inventarizační soupis stavebnně řemeslných a uměleckořemeslných prvků (spoluráce při počítačovém zpracování dat ing. arch. Ivo Bílý), projekt obnovy svislých plášťů všech budov, včetně sanace vlhkosti krypty a základového zdiva pomocí proudícího vzduchu (spolupráce ing. Jan Červenák). Spolupráce s restaurátory při obnově hlavního průčelí kostela do Karmelitánské ulice. Průzkum a následná sanace havarijního stavu krypty kostela p. Marie - zaplavení podzemní vodou (spolupráce na identifikaci a následné sanaci biologického napadení kosterních pozůstatků, konstrukcí a vybavení krypty - RNDr. et. Mgr. Jaroslav Klán CSc.), studie a projekt rekonstrukce a rozšíření vnitřních prostor areálu kláštera s využitím podzemních prostor pod rajským dvorem (nerealizováno), projekt na sanaci a opravu historických krovů (dendrochronologický průzkum Tomáš Kyncl, Botanický ústav AV ČR). Pro Klášter Bosích Karmelitánů Pražského Jezulátka, odborné konzultace a realizace 1997 - 2006

  • Praha 7 - Holešovice, Tusarova ul., půdní vestavba šesti luxusních dvoupodlažních bytů do rozlehlého podkroví bytového domu, včetně dvou přistavěných osobních výtahů ve vnitrobloku. Zaměření prostor, statický průzkum stropů a krovu, projekt pro stavební povolení, inženýrská činnost a autorský dozor při realizaci. Pro soukromého investora - 2001

  • Praha 1 - Malá Strana, NKP Senát Parlamentu ČR - Komplexní rekonstrukce a obnova Kolovratského a Malého Fürstenberského paláce pro potřeby Senátu ČR. Výkon funkce generálního projektanta, vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební a tendrové řízení, obstarání stavebního povolení v právní moci, vypracování realizační dokumentace na nové podzemních prostory pod nádvořím Kolovratského paláce, se strojovnami, podzemní garáží s automatickým parkovacím sytémem a výkon autorského dozoru při realizaci celé stavby. Umístění technického vybavení do nových podzemních prostor o umožnilo, přes počáteční dodnes nepochopitelný odpor památkářů NPÚ, téměř zcela očistit obě vysoce hodnotné památkové budovy od všech technických zařízení (zdroj tepla a chladu, větrací a klimatizační zařízení, trafostanice, rozvodny elektro a pod.). Součástí prací byly rovněž úpravy okolí, návrh protipovodňových opatření pro ochranu podzemních technických prostor, koordinace všech profesí spolupracujících na projektu, koordinace restaurátorských prací a řešení interiérů (spolupráce s kolektivem vlastních specialistů a specialistů GDS). Autor statického řešení Ing. jaroslav Felix, autoři řešení interiérů ing. arch. Jan Špaček (nové prostory)a ing. arch. Alexander Gjurič (historické prostory). Pro Kancelář Senátu PČR, realizováno 2002 - 2006

  • Česká čtvrť v Schanghei, vypracování návrhů devíti "náznakových replik" fasád pražských činžovních domů ve stylu štukového dekoru Prahy konce 19. a začátku 20. století, včetně dispozičního řešení podle zadání čínského soukromého investora, pro generálního projektanta - projektovou kancelář Doubner s.r.o. - 2005

  • RWE Transgas Net, kompresní stanice plynovodu Kouřim, stavebně dispoziční úpravy administrativní budovy, zahrnující doměření současného stavu, průzkum vnitřních instalací a přípojek a vypracování architektonické studie rekonstrukce jako podklad pro vypracování projektu. Pro RWE Transgas Net - 2007

  • Praha 7 - Troja - Botanická zahrada hl. m. Prahy, databázový inventarizační soupis interního stavebního archivu ve vlastnictví Botanické zahrady hl. m. Prahy. Spoluráce při počítačovém zpracování dat Ing. arch. Ivo Bílý, 2007

  • Chrudim, Zahradní ul. - secesní obytná vila, hypotetická rekonstrukce zaniklého secesního štukového členění, dekoru a barevnosti uliční fasády, včetně návrhu replik mříží a atypických masivních dubových vstupních dveří, mříží a kování. Pro soukromého investora - 2007

  • Praha 7 Troja - Botanická zahrada hl. m. Prahy, vinice sv. Kláry, sanace havárie svahového sesuvu. Projekt pro stavební povolení a realizaci stavby, obsahující novostavbu prostorového podzemního opěrného objektu z vodostavebního betonu, navrženého tak, aby byl současně využitelný pro umístění expozice výroby vína z vinice sv. Kláry. Autor statického řešení ing. Jaroslav Felix. Pro Botanickou zahradu hl. m. Prahy, 2007 - 2009

  • Praha 7 - Troja - Botanická zahrada hl. m. Prahy, vinice sv. Kláry, oprava a stavební úpravy památkově chráněného viničního domku, zaměření, průzkum a návrh sanace stavební; vlhkosti, oprava komínů s doplněním atypickými lapači jisker. Pro Botanickou zahradu hl. m. Prahy - 2008

  • Praha 4 - Braník, ul. Nad Cihelnou, studie rekonstrukce a přístavby rodinné vily v původním stylu, podle původních částečně dochovaných detailů. Pro majitele domu - 2008

  • Nupaky, soukrový zemědělský areál, architektonické návrhy členění a barevnosti fasád zděných budov v části areálu. Pro majitele, soukromého zemědělce - 2008

  • Onomyšl čp. 11, rekonstrukce rodinného domu - součásti bývalé zemědělské usedlosti, zaměření, průzkum, dokumentace pro stavební řízení. Pro soukromého investora - realizace 2008

  • Praha 7 - Troja - Botanická zahrada hl. m. Prahy, vinice sv. Kláry, variantní návrhy a projekt pro územní a stavební řízenín novostavby malého, částečně podzemního objektu obsahujícího sociálního zařízení pro návštěvníky a zaměstnance vinice a příruční chlazený sklad vína z produkce vinice sv. Kláry, který má složit prostávající vinotéku ve Viničním domku. Stále probíhá územní řízení, zdržené pro nás nepochopitelným nesouhlasem starosty MČ Praha Troja, ing. arch. Drdáckého. Kdy a zda budou mít návštěvníci botanické zahrady důstojné toalety místo provizorních TOI nelze ani odhadnout. Sledujeme prozatím z povzdálí souboj prestižních právních kanceláří a znalců. Pro Botanickou zahradu hl. m. Prahy - projekt 2008

  • Rodinný dům Úvaly, Grégrova ul., projekt a odborný posudek na zateplení domu s podporou z programu Zelená úporám a stavební řízení. Pro majitele domu - 2011

  • Rodinný dům Roztoky Třebízského ul., projekt a odborný posudek na zateplení domu s podporou z programu Zelená úporám a stavební řízení. Pro majitele domu - 2011

  • Dva rodinné domy v Praze 10 na Zahradním Městě, v Šafránové a Jabloňovové ulici, projekty a odborné posudky k žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám. Pro majitele domu - 2011

  • Rodinný dům Praha 10 - Strašnice ul. Pod Primaskou, celkové zateplení, se současně realizovanou úpravou fasád a krovu. Dokumentace pro žádost o dotaci z programu Zelená úsporám, stavební řízení a výběr zhotovitele stavby. Pro majitele domu - dokončeno 2010

  • Bytový dům Praha 3 - Žižkov ul. Rokycanova, výměna špaletových oken uliční fasády, podle požadavku památkářů a s velmi dobrými tepelnými a akustickými vlastnostmi. Dokumentace pro stavební řízení a realizační výrobní dokumentace. Pro majitele domu, společenství vlastníků - dokončeno 2010

  • Bytový dům Praha 6 - Břevnov, ul. Šlikova, zateplení fasád a výměna oken. Zaměření současného stavu, dokumentace k žádosti o podporu z programu Zelená úsporám - oblast A2, a dokumentace pro stavební řízení. Pro majitele domu - dokončeno 2010

  • Praha 10 - Strašnice, ul. Ke Strašnické, bytový dům, zaměření současného stavu. Pro majitele domu - 2011

  • Bytový dům Praha 5 - Radlice, ul. Na Farkáně III, zaměření současného stavu, dokumentace zateplení obvodového pláště k žádosti o podporu z programu Zelená úporám a další stavební úpravy domu. Pro majitele domu - společenství vlastníků - 2011

  • Ořech, oprava a stavební úpravy rodinného domu, zaměření současného stavu, dokumentace zateplení k žádosti o podporu z programu Zelená úporám a další stavební úpravy domu, projekt pro stavební povolení a realizaci stavby. Pro soukromého majitele - 2012

  • Praha 5 - Košíře, ul. Slávy Horníka, rodinný dům, zaměření současného stavu a dokumentace zateplení k žádosti o podporu z programu Zelená úporám. Pro majitele domu - dokončeno 2012

  • Praha 7 - Troja - Botanická zahrada hl. m. Prahy, oprava a stavební úpravy čp. 144, Praha 7 - Troja , vlhkostní průzkum svislých konstrukcí, dokumentace pro stavební řízení a výběr zhotovitele stavby na podchycení obvodového zdiva, sanaci vlhkosti vnitřní větranou předstěnou na základovém zdivu a částečné zateplení fasád pro podporu sanačních opatření. Pro Botanickou zahradu hl. m. Prahy - projekt 2012, dokončeno 2013

  • Praha 7 - Troja - Botanická zahrada hl. m. Prahy, vinice sv. Kláry, komplexní sanace vlhkosti části zdiva kaple sv. Kláry a přilehlé ohradní zídky kombinovanými, převážně přirozenými sanačními metodami, zřízení nové vyhlídkové plošiny pro veřejnost na ploše východně od kaple. Zaměření současného stavu, archivní rešerše stavební dokumentace a fotografií, vlhkostní průzkum, projekt pro stavební řízení a realizaci stavby, zabezpečení stavebního povolení a autorský dozor. Pro Botanickou zahradu hl. m. Prahy, projekt 2012, dokončeno 2013

  • Praha - Petrovice - přístavba, oprava a stavební úpravy rodinného domu. Dokumentace pro územní a stavební řízení. Pro majitele domu, 2012, probíhá postupná realizace

  • Praha 7 - Troja - Botanická zahrada hl. m. Prahy, vinice sv. Kláry, viniční domek . Rekonstrukce interiérů vinotéky sv. Kláry, zaměření, podrobný návrh a realizační dokumentace s rozpočtem pro výběr zhotovitele interiérů. Pro Botanickou zahradu hl. m. Prahy - 2012

  • Praha - Kamýk, přístavba, oprava a stavební úpravy rodinného domu, zaměření současného stavu, radonový průzkum, architektonické návrhy ve variantách, dokumentace pro územní a stavební řízení. Pro vlastníka nemovitosti, projekt dokončen, vydáno spojené územní a stavební povolení, probíhá výběr zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení - 2013

  • Praha - Záběhlice, přístavba a stavební úpravy řadového rodinného domu, zaměření současného stavu, vlhkostní průzkum, architektonické návrhy ve variantách, dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro podporu z dotačního programu Nová zelená úsporám 2013, rozpočet pro výběr zhotovitele stavby. Pro vlastníka nemovitosti, projekt před dokončením. Předpoklad zahájení - 2013

  • Klabava u Rokycan - novostavba energeticky úsporného rodinného domu střední velikosti v tradičních stavebních technologiích. Geodetické zaměření pozemku, radonový a hydrogeologický průzkum, průzkum a zakreslení stávajících inženýrských sítí a přípojek, architektonické návrhy ve variantních skicách, dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení, položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavby. Probíhá inženýrská činnost, předpoklad vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení do konce r. 2014. Pro soukromé vlastníky. Předpoklad zahájení stavby - březen 2015

  • Úvaly - Oprava a stavební úpravy se zateplením obvodového pláště, s replikou původního secesního dekoru. Zaměření objektu, dokumentace pro stavební povolení, položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavby. Pro soukromé vlastníky. Stavba v realizaci, předpoklad dokončení - březen 2015

  • Praha 7 - Troja - Botanická zahrada hl. m. Prahy, oprava a stavební úpravy čp. 148, Praha 7 - Troja , zaměření současného stavu, vlhkostní průzkum, včetně laboratorního rozboru omítek na salinitu, vypracování dokumentace pro stavební řízení a výběr zhotovitele stavby. Úpravy řeší zejména sanaci vlhkosti části obvodového zdiva pomocí vnitřní větrané podlahy. Dále částečné zateplení fasád a použití sanačních omítek na zasoleném zdivu, pro podporu sanačních opatření. Pro Botanickou zahradu hl. m. Prahy. Vypracování projektu srpen 2014, probíhá stavební řízení, předpoklad realizace r. 2015

  • Sibřina - oprava a stavební úpravy rodinného domu, projekt řešil na přání stavebníků zvětšení odstupu od hlučné komunikace zkrácením domu, kompletní výměnu stropních konstrukcí, krovu a střechy, sanaci vlhkého zdiva přízemí pomocí celoplošné větrané podlahy, vestavbu obytných místností do podkroví, úpravu dispozice přízemí a komplexní zateplení obvodového pláště. Součástí prací bylo kompletní zaměření současného stavu, průzkum vlhkosti, dokumentace pro stavební povolení, položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavby. Pro soukromé vlastníky. Stavba v realizaci, předpoklad dokončení - březen 2015